welkom!

Deze tweedaagse conferentie op D.V. 20 en 21 juni 2022 in Hebron Missie te Amerongen wil predikers en leiders toerusten om de grote verhaallijn van de Bijbel te zien, die begint bij de schepping en uitloopt op de persoon en het werk van Jezus Christus.

Het begrijpen van de delen van de Schrift in het licht van de hele canon, maar ook van het geheel in het licht van de scharnierpunten van de verlossing, samen met de bijdrage van elk van de boeken van de heilige Schrift, versterkt ons vertrouwen in Gods Woord en bemoedigt ons ten zeerste voor het zware werk van het prediken en onderwijzen van Gods Woord.

Iedere geïnteresseerde, student, catecheet, kerkelijk werker, theoloog, voorganger of prediker is van harte uitgenodigd om deze dagen bij te wonen! Naast allerlei lezingen en korte preken zal er veel gelegenheid zijn voor ontmoeting, gesprek en vragensessies.

De conferentie zal in het Engels worden gehouden, maar voor ieder die dit wil, is er de mogelijkheid om via een audio device een Nederlandse vertaling te ontvangen (opgave hiervoor bij aanmelding).

Goed nieuws! Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

kosten

De kosten voor inschrijving voor deze tweedaagse conferentie voor predikers en leiders (incl. lunches, koffie, warme maaltijd, giveaways) per persoon zijn als volgt:

Standaard   € 80,-
Student       € 45,-

programma

Maandag 20 juni
8.30 – Ontvangst

9.30 – Welkom

9.40 – Samenzang

10.00 – Jim Hamilton – Wat is bijbelse theologie?
Bijbelse theologie is de poging om te begrijpen vanuit welk perspectief de auteurs van de bijbelboeken de boodschap van God verstaan en vervolgens zelf vanuit dat perspectief te denken.

11.00 – Pauze

11.15 – Derek Bass – Bijbelse theologie leren van Hosea: De hermeneutiek in de verkondiging van de Thora
De manier waarop Hosea de Schrift hergebruikt en toepast op zijn tijdgenoten, laat zien welke hermeneutiek [of: theologisch perspectief] hij hanteert.

12.15 – Mededelingen

12.30 – Lunch

13.30 – Samenzang

13.45 – Jim Hamilton – Typologie
Typologie is de door God bepaalde, door de auteur bedoelde in en diepgang toenemende historische overeenkomst in betekenis tussen mensen, gebeurtenissen en instellingen in het gehele heilshistorische verhaal van de Bijbel [d.w.z. in het kader van het verbond].

14.45 – Pauze

15.00 – Derek Bass – Bijbelse theologie leren van de auteurs van het Nieuwe Testament: Hoe Mattheüs, Paulus en Petrus gebruik maken van Hosea
Zoals Hosea door zijn hergebruik van de Schrift laat zien welke hermeneutiek hij hanteert, zo laten ook de auteurs van het Nieuwe Testament die van hen zien in hun gebruik van Hosea. Hun hermeneutiek blijkt hetzelfde.

16.00 – Pauze

16.15 – Panelgesprek met vragensessie

17.30 – Diner

18.30 – Kevin McKay – De God Die redt (Daniel 6)
Daniëls omstandigheden brengen een patroon in het Oude Testament aan het licht. Dat patroon wijst ons op Gods trouw in Jezus en helpt ons als geestelijke ballingen in deze wereld trouw te leven.

19.00 – Samenzang

19.20 – Matthias Lohman – Ken de Schriften … en verheug u in het evangelie (Lukas 24:13-35)
De opgestane Christus legt voor treurende discipelen het Oude Testament uit, zodat hun tranen veranderen in vreugde.

20.00 – Sluiting

Dinsdag 21 juni

9.00 – Samenzang

9.15 – Mario Tafferner – Het verhaal van de Bijbel in de wereld van de Bijbel: Bijbelse theologie en bijbelse achtergronden
Het verhaal van de Bijbel gaat in op de verhalen uit de wereld van de Bijbel, de verhalen waarmee de eerste hoorders en lezers van de Schrift leefden. Deze lezing wil laten zien hoe aandacht voor de literatuur van het Oude Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse wereld ons kan helpen om de thema’s en vragen op het spoor waar Gods verlossende zelfopenbaring in de Schrift op ingaat.

10.15 – Pauze

10.30 – Jim Hamilton – Hoe de Psalmen het verhaal van de Bijbel bezingen
Het Psalter in zijn geheel bezingt het verhaal van de machtige daden van de HEERE in het verleden van Israël om hen in het heden te bezielen en hun toekomst te voorzeggen.

11.30 – Pauze

11.45 – Derek Bass – Psalm 137: Levend in ballingschap, verlangend naar het nieuwe Jeruzalem
Terwijl we leven in ballingschap en verlangen naar het nieuwe Jeruzalem, zingen we voor onze Heer en Christus en bidden we Hem om alle dingen recht te zetten en zijn beloofde en voltooide koninkrijk te laten beginnen.

12.15 – Mededelingen / gratis boeken

12.30 – Lunch

13.30 – Samenzang

13.40 – Kevin McKay – Kracht voor de preekvoorbereiding, de prediker en de preek: De rol van bijbelse theologie in het voeden van de kudde
De prediking is het hoofdwerk waartoe iedere prediker is geroepen. Deze lezing zal duidelijk maken welke praktische en geestelijke rol bijbelse theologie daarin speelt. Het doel van deze lezing is de prediker vertrouwen en vreugde te geven in het werk waartoe hij is geroepen en hem te motiveren op dit terrein van de Bijbel verder te groeien.

14.40 – Pauze

15.00 – Jim Hamilton – Genesis 3:15: Het zaad van de vrouw en de overwinning van Christus
In zijn oorspronkelijke context is Genesis 3:15 een hoopvol en leven-gevend woord, waarin Gods volk gelooft en vooruitkijkt naar de vervulling van Gods bedoeling in Degene Die komen zou.

15.30 – Pauze

15.45 – Panelgesprek met vragensessie

16.15 – Pauze

16.30 – Samenzang

16.45 – Matthias Lohmann – 1 Korinthe 10:1-14: Voorbeelden voor ons … om de afgoden te ontvluchten
Paulus leert ons dat Israëls veertigjarig verblijf in de woestijn plaatsvond als een voorbeeld voor ons, zodat wij van hun fouten kunnen leren.

17.15 – Afsluiting

Woensdag 22 juni

De derde dag van deze conferentie over bijbelse theologie is bedoeld voor theologiestudenten en zal worden gehouden op het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. Als er nog ruimte is voor conferentiegangers, kunnen ook zij hieraan deelnemen.

Meld interesse hiervoor bij de opmerkingen in het aanmeldformulier.

sprekers

James M. Hamilton, Jr.
Jim Hamilton is hoogleraar bijbels theologie aan het Southern Baptist Theological Seminary en hoofdvoorganger van Kenwood Baptist Church in Victory Memorial, beide in Louisville (Kentucky).

 

Matthias Lohmann
Matthias is voorganger van de Freie Evangelische Gemeinde in München Mitte en voorzitter van Evangelium21.

Derek Bass
Derek is docent literatuur en talen van het Oude Testament aan het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp.

Kevin McKay
Kevin is hoofdvoorganger van Grace Harbor Church in Providence (Rhode Island). Eerder diende hij Capitol Hill Baptist Church en 9Marks in Washington D.C.

Mario Tafferner
Mario is docent literatuur en talen van het Oude Testament aan het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp.

boeken

We maken voor deze conferentie zoveel mogelijk ‘giveaways’ beschikbaar.

Daarnaast wordt er een uitgebreid pakket aan e-books samengesteld die als gratis downloadpakket beschikbaar komt voor iedere conferentieganger.

Met dank aan 9Marks, Crossway Books, Banner of Truth en Geloofstoerusting Publicaties. 

Kijk de vorige conferentie uit 2019 hier terug!

Voor vragen en / of opmerkingen neem contact met ons op!

©️ 2022 – Geloofstoerusting